ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ និងក្រុមការងារបានចុះសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនខ្មែរ ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងរោងចក្រផលិតនំCookies ធំបំផុតនៅណូវ៉ែលហ្សេឡង់


ឯកឧត្តម កុយ គួង ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ និងក្រុមការងារបានចុះសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនរូប ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងរោងចក្រផលិតនំCookies ធំបំផុតនៅណូវ៉ែលហ្សេឡង់ (CookiesTime) នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងក្រៃឆឺត ប្រទេសណូវ៉ែលហ្សេឡង់