លោកជំទាវ ងួន សុខា អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពី សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច នៅកម្ពុជា


លោកជំទាវ នួន សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលា ពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនៅកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

4521

456

455

454

453