ឯកឧត្តម ហ៊ាន សាហ៊ីប អញ្ជើញជាអធិបតី សិក្ខាសាលាស្តីពី ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងគោលនយោបាយអាកាសធាតុ


ឯកឧត្តម ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តីអូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងគោលនយោបាយអាកាសធាតុ នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នៅភ្នំពេញ ។

09

08

10