ប្រតិភូអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា អញ្ជើញទស្សនាតំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តនៅទីក្រុង ណានជីង


ប្រតិភូអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា អញ្ជើញទៅទស្សនាតំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តទីកន្លែងចងចាំសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលក្នុងទីក្រុងណានជីង ពីការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុន (Memorial Hall of the Victimsin Nanjing Massacre by Japanese Invaders) នាសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងណានជីង ខេត្តជាំងស៊ូ ប្រទេសចិន។

1002-copy

1003-copy

1004-copy

1005-copy

1006

1007

1001-copy

1000-copy