បទវាចារណកថា៖ អនុវត្តអោយបានជោគជ័យ វិធានការកែទម្រង់ដើម្បីពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែង និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ