ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គម នឹងត្រូវបើកជូនអតីតមន្ត្រីរាជការ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩នេះតទៅ តាមប្រព័ន្ធធនាគារកាណាឌីយ៉ា សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ និងតាមប្រព័ន្ធធនាគារអេស៊ីលីដា សម្រាប់ខេត្ត