ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងរដ្ឋមន្ត្រីអបរំ បើកកិច្ចប្រជុំដាក់បញ្ញតិ្តគ្រឹះរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ចូលកម្មវិធីសិក្សា


ឯកឧត្តម អ៉ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអបរំយុវជន និងកីឡា នៅរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានបើកកិច្ចប្រជុំដាក់បញ្ចូលបញ្ញតិ្តគ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

កិច្ចប្រជុំដ៏មានសារសំខាន់នេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីស្តីការក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ៕