កម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ សុខាភិបាលយោធាអាស៊ានលើកទី៩


ក្រសួងការពារជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ សុខាភិបាលយោធាអាស៊ានលើកទី៩ ក្រោមមូលបទស្តីពី «ផលបះពាល់ និង ប្រសិទ្ធភាព នៃការឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយក្នុង វេជ្ជសាស្រ្តយោធា»។

កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងក្រោមអធិបតីភាព នាយឧត្តមសេនីយ៍ ម៉ឹង សំផន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ៕