ព្រឹទ្ធសភា នឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា ចំនួន៦ នាថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩