អបអរសាទរ សិស្ស​កម្ពុជា​ឈ្នះ​មេដាយមាស​ចំនួន​៣គ្រឿង


អបអរសាទរ សិស្ស​កម្ពុជា​ឈ្នះ​មេដាយមាស​ចំនួន​៣គ្រឿង មេដាយប្រាក់​ចំនួន​១១គ្រឿង និង​មេដាយ​សំរឹទ្ធ​ចំនួន​១៩គ្រឿង ពី​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​អន្ដរជាតិ​គណិតវិទ្យា ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី (SIMOC) ដោយ​មាន​សិស្ស​ចូលរួម​ចំនួន​១១០០នាក់ មក​​ពី ២០ ប្រទេស ក្នុង​នោះ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​បញ្ជូន​សិស្ស​ចូលរួម​ចំនួន​៧៦ នាក់ មក​ពី​១៦​គ្រឹះ​ស្ថាន​សិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន។ សូម​បញ្ជាក់​ផង​​ដែរ​ថា​សិស្ស​ចំនួន ៩ នាក់​មក​ពី​វិទ្យាល័យ​ជំនាន់​ថ្មី​វិទ្យាល័យ​ស៊ីសុវត្ថិ៕