វីដេអូៈ សម្ភោធអាគារក្រសួងប្រៃសណីថ្មីតម្លៃ ៧,៦០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក