មន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តបាត់ដំបង ពិនិត្យ និងពិគ្រោះ ព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញ ដោយឥតគិតថ្លៃ


ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦: ការពិគ្រោះ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានផ្តល់កិច្ចសហការ ផ្តល់សេវាសុខភាពមាត់ធ្មេញដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត ជាមួយ សមាគមសុខភាពមាត់ធ្មេញ របស់គ្រូពេទ្យខ្មែរនៅបារាំង (D. E. N. T. S Francaise) និងមានគ្រូពេទ្យបារាំងចូលរួមដែរ។ ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានមកទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង។
Medical Care 15-01-2016 1 (1)     Medical Care 15-01-2016 1 (2)
Medical Care 15-01-2016 1 (3)       Medical Care 15-01-2016 1 (4)
Medical Care 15-01-2016 1 (5)       Medical Care 15-01-2016 1 (6)
Medical Care 15-01-2016 1 (7)         Medical Care 15-01-2016 1 (8)