គ.ជ.ប រៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ លើសេចក្ដីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ នៅថ្ងៃទី០៥-០៦ ខែមករា