សំណង់ស្ទាក់ស្ទឹងលើអូរជ្រៃបាក់ ត្រូវបានសម្រេចជាលទ្ធផលបាន១០០%ហើយ


សំណង់ស្ទាក់ស្ទឹងលើអូរជ្រៃបាក់ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំរលាប្អៀរ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ការដ្ឋានត្រូវបានសម្រេចជាលទ្ធផលបាន១០០% ។ ជាអត្ថប្រយោជន៍គឺបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឃុំរលាប្អៀរ ស្រុករលាប្អៀរ មានប្រភពទឹកទុកសម្រាប់ស្រោចស្រពបន្ថែមលើការងារបង្កើនផលកសិកម្មនិងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ។