ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន


ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំស្តីពី ការបង្កើត គណៈកម្មការធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។