វីដេអូៈ របាំអបអរសាទរ ក្នុងពិធីមិទ្ទិញខួបលើកទី៣៨ ទិវាជ័យជំនះ ៧មករា (០៧ មករា ១៩៧៩ – ០៧ មករា ២០១៧)