រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ១៣ !


នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ១០២៥ ឬផ្លូវដួង ងៀប ចាប់ពីផ្លូវលេខ២០០៤ឬផ្លូវ ស ឡា ដល់ផ្លូវវេង ស្រេង ។