បន្តអនុវត្តការងារជួសជុលខួប និងការងារថែទាំប្រចាំកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៤៨


នាថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ជួសជុលផ្លូវថ្នល់ ក្នុងការលុបក្រហូងដែលបានបាក់ស្រុតលូលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ នៅត្រង់ គ.ម៤៥+២០០ ដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមៗ និងធ្វើការលុបសំបុកមាន់ដោយប្រើថ្មចំរុះលាយស៊ីម៉ងត៏នឹងកៅស៊ូ CRS2 ត្រង់ គ.ម០០៣+០០០និងគ.ម១២២+០០០ ដល់ គ.ម១២៣+០០០។