សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិ លេខ៤ ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ


ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិ លេខ៤លើការងារជួសជុលភាពស្រុតប៉ោង ដែលអនុវត្តដោយ មជ្ឈមណ្ឌលជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់នៅចន្លោះពីគ.ម១១៣+២០០ ដល់គ.ម១១៣+៥០០ ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ។