ក្រសួងការបរទេស ប្រកាសលទ្ធផលនៃការចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាទូទៅ ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៧៤ នៃមហាសន្និបាត អ.ស.ប និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅទីក្រុងញូវយ៉ក