វីដេអូ៖ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ចុះពិនិត្យស្ថានភាព និងសួរសុខទុក្ខដល់បុគ្គលិក ម៉ែដោះ ក្មួយៗកុមារកំព្រា នៅ មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រា និងមណ្ឌលសំចត ខេត្តកំពង់ចាម


វីដេអូ៖ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ចុះពិនិត្យស្ថានភាព និងសួរសុខទុក្ខដល់បុគ្គលិក ម៉ែដោះ ក្មួយៗកុមារកំព្រា នៅ មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រា និងមណ្ឌលសំចត ខេត្តកំពង់ចាម

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 13 តុលា 2019