វីដេអូ៖ អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកភ្នំស្រុក របស់អតីត CNRP ចេញមុខមកសារភាពកំហុស ហេីយប្រកាសមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ជនក្បត់ជាតិ សម រង្ស៉ី


វីដេអូ៖ អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកភ្នំស្រុក របស់អតីត CNRP ចេញមុខមកសារភាពកំហុស ហេីយប្រកាសមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ជនក្បត់ជាតិ សម រង្ស៉ី

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 13 តុលា 2019