សម្តេចក្រឡាហោម៖ សមរង្សី ដើរហួសបន្ទាត់ក្រហម ២ចំណុច


សម្តេចក្រឡាហោម៖ សមរង្សី ដើរហួសបន្ទាត់ក្រហម ២ចំណុច

សម្តេចក្រឡាហោម៖ សមរង្សី ដើរហួសបន្ទាត់ក្រហម ២ចំណុច

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 15 តុលា 2019