វីដេអូ៖ ក្រសួងការពារជាតិ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ បង្ហាញអំពីកាតព្វកិច្ចពេញលេញរបស់កងទ័ព ក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមឧទ្ទាម សម រង្ស៉ី


វីដេអូ៖ ក្រសួងការពារជាតិ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ បង្ហាញអំពីកាតព្វកិច្ចពេញលេញរបស់កងទ័ព ក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមឧទ្ទាម សម រង្ស៉ី

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 17 តុលា 2019