លទ្ធផលនៃការចូលរួមមហាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភា លើកទី១៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ពីថ្ងៃទី១៣-១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ របស់គណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា នៅទីក្រុងប៊ែលក្រាត សាធារណរដ្ឋស៊ែប៊ី