ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព បង្ហាញនូវលទ្ធផលការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្ដនានា សំដៅធានានូវតុល្យភាពរវាងសេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន សង្គម និងវប្បធម៌នៅកម្ពុជា