សូមជូន «Video អំពីច្បាប់ ឧបឃាត» ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំ… ស្វែងយល់អំពីច្បាប់៖ «អ្វីទៅជាច្បាប់ឧបឃាត? ហើយតើអ្នកប្រព្រឹត្ត មានទោសដូចម្តេច?»


សូមជូន «Video អំពីច្បាប់ ឧបឃាត» ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំ…ស្វែងយល់អំពីច្បាប់៖ «អ្វីទៅជាច្បាប់ឧបឃាត? ហើយតើអ្នកប្រព្រឹត្ត មានទោសដូចម្តេច?»

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 24 តុលា 2019