វីដេអូ៖ ប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចាត់វិធានការតឹងរឹងលើរីសត៣៦០ ដែលរំលោភយកចំណែកដីផ្លូវសាធារណៈ នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់


វីដេអូ៖ ប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញលោក គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចាត់វិធានការតឹងរឹងលើរីសត៣៦០ ដែលរំលោភយកចំណែកដីផ្លូវសាធារណៈ នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 24 តុលា 2019