សូមអញ្ជើញទស្សនាបទចម្រៀង ឆន្ទៈកងកម្លាំង


សូមអញ្ជើញទស្សនាបទចម្រៀង “ឆន្ទៈកងកម្លាំង”

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 24 តុលា 2019