ឯកឧត្តម ព្រំ សុភមង្គល បានអនុញ្ញាតអោយលោក Faiz Paktian ទីប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់អង្គការ NPA Global CD Advisor និងសហការរី ចូលជួបពិភាក្សាការងារ


ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ព្រំ សុភមង្គល អគ្គលេខាធិការ អាជ្ញាធរមីន បានអនុញ្ញាតអោយលោក Faiz Paktian ទីប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់អង្គការ NPA Global CD Advisor និងសហការរី ចូលជួបពិភាក្សាការងារស្តីពីគម្រោងកសាងសមត្ថភាពក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ នៃចក្រភពអង់គ្លេស (DFID)។