ទស្សនាវដ្ដីប្រជាជន លេខ២៧១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣


ដើម្បីទាញយកអត្តបទទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram​ របស់គណបក្ស ៖

 

https://t.me/vimean7makara/1512