ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ១៥


នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ៦០៦ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៥៩២ ដល់ផ្លូវលេខ ៣១៣ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។