វីដេអូ៖ សូមអញ្ជើញបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ អញ្ជើញពិសារអំបុកខ្មែរ ការពារ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ដោយក្តីរីករាយ


វីដេអូ៖ សូមអញ្ជើញបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ អញ្ជើញពិសារអំបុកខ្មែរ ការពារ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ដោយក្តីរីករាយ…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 31 តុលា 2019