ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បើកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ ដើម្បីពិនិត្យលើលទ្ធផលនៃការរៀបចំកម្មវិធីសន្និបាត បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០១៦ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧


នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ ដើម្បីពិនិត្យលើលទ្ធផលនៃការរៀបចំកម្មវិធីសន្និបាត បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០១៦ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។