មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើការលុបគ្រលុកសំបុកមាន់


ថ្ងៃទី១៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើការលុបគ្រលុកសំបុកមាន់ និងថែទាំផ្លូវ អនុវត្តការងារដោយក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់៣ លើផ្លូវជាតិលេខ ៥ ត្រង់ PK ៣៣៣+៩០០ ដល់ PK ៣៤២+០០០ និង ដាំបង្គោលសុវត្ថិភាព នៅផ្លូវជាតិលេខ ៦. ។