កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃទី០៩កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនិងថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩


កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃទី០៩កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនិងថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 4 វិច្ឆិកា 2019