ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេស ប្រជុំ និងចុះត្រួតពិនិត្យសក្តានុពលទឹកនៃស្ទឹងកែវ និងស្ទឹងភេ ក្នុងខេត្តកំពត


នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ិន វុទ្ធី អគ្គនាយកកិច្ចការរដ្ឋបាល ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេស ប្រជុំ និងចុះត្រួតពិនិត្យសក្តានុពលទឹកនៃស្ទឹងកែវ និងស្ទឹងភេ ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពត ដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹកនៃស្ទឹងទាំង ០២ ។