សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូៈ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ អំពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំង ទារុណកម្ម និងការអនុវត្តបទដ្ឋាន សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ នៅខេត្តកំពង់ចាម


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូៈ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ អំពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំង ទារុណកម្ម និងការអនុវត្តបទដ្ឋាន សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ នៅខេត្តកំពង់ចាម…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 14 វិច្ឆិកា 2019