កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃទី១១រោចខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនិងថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ៖ -លិខិតចំហរផ្ញើជូនមិត្តទូត៖ បើអ្នកស្រលាញ់ប្រជាធិបតេយ្យ សូមកុំផ្តល់យោបល់អោយអ្នកនយោបាយ ធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញ សន្តិភាព សេរីភាព និងឯករាជ្យរបស់ជាតិខ្លួន


កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃទី១១រោចខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនិងថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ៖-លិខិតចំហរផ្ញើជូនមិត្តទូត៖ បើអ្នកស្រលាញ់ប្រជាធិបតេយ្យ សូមកុំផ្តល់យោបល់អោយអ្នកនយោបាយ ធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញ សន្តិភាព សេរីភាព និងឯករាជ្យរបស់ជាតិខ្លួន

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 21 វិច្ឆិកា 2019