សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ទិវាអន្តរជាតិ រំលឹកដល់ជនរងដោយគ្រោះចរាចរណ៍ផ្លូវគោក លើកទី១៤ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ចាម


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ទិវាអន្តរជាតិ រំលឹកដល់ជនរងដោយគ្រោះចរាចរណ៍ផ្លូវគោក លើកទី១៤មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ចាម…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 26 វិច្ឆិកា 2019