សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ប្រជាពលរដ្ឋមានបណ្ណក្រីក្រ បណ្ណសមធម៌ បណ្ណបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម នឹងទទួលបានការព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដោយមិនបង់ថ្លៃ


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ប្រជាពលរដ្ឋមានបណ្ណក្រីក្រ បណ្ណសមធម៌ បណ្ណបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម នឹងទទួលបានការព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដោយមិនបង់ថ្លៃ