សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបិទសន្និបាតគណៈចលនាមហាជន នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃទី១២រោចខែមិគសិរ ឆ្នាំកុរ ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនិងថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ៖
-វីដេអូ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបិទសន្និបាតគណៈចលនាមហាជន នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
-ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលើសំណួរដែលថា តើប្រទេសកម្ពុជាមានបាត់ផ្ទៃដីរបស់ខ្លួនដែរឬទេ?

កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃទី១២រោចខែមិគសិរ ឆ្នាំកុរ ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនិងថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ៖-វីដេអូ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបិទសន្និបាតគណៈចលនាមហាជន នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩-ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលើសំណួរដែលថា តើប្រទេសកម្ពុជាមានបាត់ផ្ទៃដីរបស់ខ្លួនដែរឬទេ?

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 22 ធ្នូ 2019