សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ៧មករា ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ”៧មករា ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ”…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 6 មករា 2020