ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព៖ បក្សប្រឆាំងកំពុង យកកំពុងយកមាត្រា៤៨ថ្មី(បី) បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីដោះលែងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើស


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព បានមានប្រសាសន៍ថា បក្សប្រឆាំង ត្រូវបានគេមើលឃើញថា កំពុងយកមាត្រា៤៨ថ្មី(បី) បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីដោះលែងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការរបស់អំណាចតុលាការ។

ឯកឧត្តម មានប្រសាសន៍បន្តថា អំណាចទាំងបីត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឯកឧត្តម បានបន្តថា សូមអ្នកកុំគិតស្មានថាគេមិនដឹង!