សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពត


សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរធនធានទឹក​ និងឧតុនិយមខេត្តកំពត ធ្វើការថែទាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យម (៦៥សេះ) ដើម្បីត្រៀមអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ ៕