ការដ្ឋាននេះបានដំណើរកាចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ២១


នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងចាប់ផ្តើមដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មីមួយទៀត គឺ ផ្លូវលេខ ២៨៧ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៥១៦ ដល់ផ្លូវលេខ ៦០៨ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។
ការដ្ឋាននេះបានដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូ ទាំងថ្ងៃ ទាំងយប់។