ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនចុះអនុវត្តការងារសម្អាតតាមចញ្ចើមថ្នល់នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៤


នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រឿងចក្រធំៗរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចុះអនុវត្តការងារសម្អាតតាមចញ្ចើមថ្នល់ និងបានធ្វើការលុបគ្រលុកសំបុកមាន់ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៤