សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា សន្តិភាព សន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមានសារៈសំខាន់ និងចាំបាច់ស្របពេលដែលប្រជាជាតិទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើន !


សន្តិភាព សន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមានសារៈសំខាន់

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា សន្តិភាព សន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមានសារៈសំខាន់ និងចាំបាច់ស្របពេលដែលប្រជាជាតិទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើន !

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 5 កុម្ភៈ 2020