សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ឯកឧត្តម រ័ត្ន ស៊្រាង ប្រគល់ថវិកា ១០លាន ៤០ម៉ឺនរៀល ជួយដល់អ្នកជម្ងឺ មហារីកសុដន់ម្នាក់


ឯកឧត្តម រ័ត្ន ស៊្រាង ប្រគល់ថវិកា ១០លាន ៤០ម៉ឺនរៀល

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ឯកឧត្តម រ័ត្ន ស៊្រាង ប្រគល់ថវិកា ១០លាន ៤០ម៉ឺនរៀល ជួយដល់អ្នកជម្ងឺ មហារីកសុដន់ម្នាក់

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 5 កុម្ភៈ 2020