សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដអូ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីលៀងសាយភោជន៍អាហារថ្ងៃត្រង់ការងារ ដែលរៀបចំឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េ


ពិធីលៀងសាយភោជន៍អាហារថ្ងៃត្រង់ការងារ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដអូ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីលៀងសាយភោជន៍អាហារថ្ងៃត្រង់ការងារ ដែលរៀបចំឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េ។

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 6 កុម្ភៈ 2020